Стандарти

БДС EN ISO 9001:2015

Съдържа изисквания към системите за управление на качеството. Стандартът указва какви правила да разработим за дейността си, така че да сме сигурни, че винаги предоставяме услуги и продукти с еднакво високо предвидимо качество, както и че непрекъснато ги подобряваме. В стандарта няма да намерим готови решения, но той ни дава възможност да обмислим всички области на управление на един бизнес без да пропускаме нищо – от редовното осигуряване на ресурси, през производството и предоставянето на услуги до наблюдението на мнението на клиентите за нас.

БДС EN ISO 14001:2015

Съдържа изисквания за системи за управление на околната среда. В него ще намерим изисквания, които имат за цел да гарантират, че този, който ги прилага внимателно оценява как въздейства дейността му върху околната среда и какви мерки да предприеме, за да намалява вредното въздействие и да увеличава полезното. Прилагането на стандарта помага да се наблюдава и контролира спазването на екологичното законодателство, както и да се отговаря на очакванията на заинтересованите страни.

БДС ISO 45001:2018

Замести популярния стандарт OHSAS 18001 и съдържа изисквания към системите за управление на здравето и безопасността при работа. Тази област на управлението на една организация е много силно нормативно регулирана и чрез системи за управление на ЗБР организациите могат по-лесно да управляват оценяването на рисковете за ЗБР и спазването на нормативните изисквания. В среда на все по-ожесточаваща се конкуренция за качествени работници, сертификацията на система по ISO 45001 е знак за отговорно отношение към безопасността на труда и грижа за работещите.

БДС EN ISO/IEC 27001:2017

Съдържа изисквания за системите за управление на сигурността на информацията. Стандартът изисква да се направи оценяване на риска за сигурността на „информационните активи“, както и да се предприемат конкретни мерки за гарантирането на наличността, целостта и поверителността на тези активи. „Информационните активи“ са цялата информация, която една организация притежава – информация за клиенти, за договори, за доставчици, финансова информация и др., независимо дали на хартия или в електронен вид. Стандартът ни насочва към прилагането на такава система от мерки, чрез която да сме сигурни, че тази информация остава цяла (т.е. не липсват части от нея заради кражба, пожар или изтриване), че е налична, когато ни трябва и че остава поверителна (не става достояние на конкурентите, не изтичат лични данни на клиенти и потребители).

Заявка за сертификация

Ние сме винаги на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с вас, а разглеждането ѝ е напълно безплатно, като само в рамките на няколко часа от получаването на заявката, ще имате оферта за сертификация специално за вас и вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но тя е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

© 2019 Incert. All Rights Reserved.