Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Безпристрастност

Безпристрастност

Безпристрастността е един от основните принципи при сертификацията на системи за управление, който е изключително важен за поддържането на доверието на всички заинтересовани страни в процеса на сертификация.

Органът за сертификация на „ИНСЕРТ“ ЕООД е създал и прилага политики и процедури и е създал Комитет за запазване на безпристрастността, които да гарантират в най-пълна степен безпристрастността в процеса на сертификация. Персоналът на органа за сертификация (вътрешен и външен) и Комитетът действат винаги безпристрастно и не позволяват на търговски, финансов или друг натиск да влияят върху безпристрастността.

Ние разбираме, че нашият източник на доходи са нашите клиенти, които плащат за сертификацията, което би могло да бъде възприето като потенциална заплаха за нашата безпристрастност.

От наша гледна точка клиентите плащат не за сертификация, а за услугите на органа за сертификация на „ИНСЕРТ“ ЕООД за одит и оценяване на съответствието. Сертификат може да бъде издаден при спазване на процедурите за сертификация и след потвърждаване на съответствието на внедрената и оценявана система с изискванията на съответния стандарт.

За да поддържаме доверието в процеса на сертификация, ние гарантираме, че решенията на органа за сертификация на системи за управление се основават единствено на обективни доказателства за съответствие (или несъответствие), установени по време на одит, както че решенията не се влияят от други интереси или от други страни.

„ИНСЕРТ“ ЕООД, органът за сертификация или свързани с тях структури и дружества не предлагат и не предоставят консултантски услуги по системи за управление и не предлагат и не извършват вътрешни одити на клиенти на органа за сертификация.

Органът за сертификация не възлага извършването на одити на консултантски организации по системи за управление.

Комитет за запазване на безпристрастността

Членове на Комитета са представители на основните заинтересовани страни, които се избират така, че да няма преобладаващ интерес. Заинтересованите страни в процеса на сертификация са клиенти на органа за сертификация, клиенти на организации, чиито системи за управление са сертифицирани, търговски промишлени асоциации, неправителствени организации и др.

Представителите на заинтересовани страни могат да участват в работата на Комитета като заявят писмено желанието си за участие и предоставят информация, от която да е видно, че представляват конкретна заинтересована страна. След потвърждаване на тяхната представителност, те могат да получат покана за членство в Комитета.

Представителите на заинтересованите страни получават покана за участие в Комитета от управителя. Препоръчително е представителите на заинтересованите страни да имат познания в областта на сертификацията и оценяването на съответствието на системи за управление. При вече функциониращ Комитет управителят е длъжен да се свърже с действащите членове на Комитета, за да получи тяхното одобрение.

Комитетът по запазване на безпристрастността има следните основни задължения и правомощия:

  • да подпомага разработването на политиката относно безпристрастността на дейностите по сертификация;

  • да противодейства на всяка тенденция органа за сертификация на системи за управление да допуска търговски или други условия да попречат на последователното и обективното предоставяне на сертификация;

  • да дава съвети по въпроси, влияещи на доверието в сертификацията, включително на доброто име и откритостта;

  • преглежда и одобрява Програмата за управление на рисковете за безпристрастността и нейните последващи актуализации;

  • най-малко веднъж годишно да извършва преглед за безпристрастността на процесите на одит и сертификация и за вземането на сертификационни решения от органа за сертификация.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!