Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификация

Сертификация

ИНСЕРТ притежава валидна акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/IEC 27006:2015, AMD1:2020.  Справка за статута на акредитацията ни можете да направите в публичния регистър на ИА БСА.

Документи на ИНСЕРТ за сертифицирани клиенти: 

 

Органът за сертификация на системи за управление към „ИНСЕРТ“ ЕООД предлага акредитирана сертификация на следните системи за управление и схеми за сертификация:

  • ISO 9001:2015 за Системи за управление на качеството (СУК);

  • ISO 14001:2015 за Системи за управление на околната среда (СУОС);

  • ISO 45001:2018 за Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР);

  • ISO/IEC 27001:2022 за Системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ);

  • ISO 39001:2012 за Системи за управление на безопасността на движението по пътищата (СУБДП);

  • ISO 22000:2018 за Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХП).

  • ISO 37001:2016 за Системи за управление за борба с подкупването (СУБП) -  само за България.

Сертификацията на система за управление е начин да се гарантира, че една организация е внедрила и прилага система за управление на аспектите, свързани с нейните дейности, продукти и услуги в съответствие с нейната политика и изискванията на съответния международен стандарт за система за управление. Сертификацията е независимо доказателство, че системата за управление на една организация е в съответствие с определените изисквания, е в състояние последователно да постига декларираните от нея политика и цели и е внедрена ефикасно.

Дейностите по сертификация представляват отделни дейности от прегледа на заявката до завършването на сертификацията. Те включват и одити на системата за управление на дадена организация. Одитите представляват систематичен, независим и документиран процес за получаване на обективни доказателства от одит и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са изпълнени критериите на одита (напр. приложимия стандарт за система за управление, изисквания за сертификация и др.).

Програмата за одит за първоначалния сертификационен цикъл включва първоначален одит на два етапа, контролни одити през първата и втората година и одит за подновяване на сертификацията след третата година, но преди изтичането на валидността на сертификацията.

Допълнително е възможно провеждането и на специални одити напр. при искане от сертифициран клиент за разширяване на обхвата на сертификация или по постъпили жалби или оплаквания. Всички одити се провеждат от компетентни одитори и технически експерти, които са оценени и одобрени от органа за сертификация.

ИНСЕРТ прилага и процедури, за да гарантира, че одиторите изпълняват своите задължения безпристрастно и обективно и опазват професионалната тайна. Пълните условия, при които се извършва сертификацията, можете да намерите в нашите Правила за сертификация.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!