Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ISO 9001:2015

Стандарти | Incert

ISO 9001:2015 съдържа изисквания към системите за управление на качеството. Стандартът указва какви правила да разработим за дейността си, така че да сме сигурни, че винаги предоставяме услуги и продукти с еднакво високо предвидимо качество, както и че непрекъснато ги подобряваме. В стандарта няма да намерим готови решения, но той ни дава възможност да обмислим всички области на управление на един бизнес без да пропускаме нищо – от редовното осигуряване на ресурси, през производството и предоставянето на услуги до наблюдението на мнението на клиентите за нас.

ISO 14001:2015

Стандарти | Incert

ISO 14001:2015 съдържа изисквания за системи за управление на околната среда.

В него ще намерим изисквания, които имат за цел да гарантират, че този, който ги прилага внимателно оценява как въздейства дейността му върху околната среда и какви мерки да предприеме, за да намалява вредното въздействие и да увеличава полезното. Прилагането на стандарта помага да се наблюдава и контролира спазването на екологичното законодателство, както и да се отговаря на очакванията на заинтересованите страни.

ISO 45001:2018

Стандарти | Incert

ISO 45001:2018 замести популярния стандарт OHSAS 18001 и съдържа изисквания към системите за управление на здравето и безопасността при работа. Тази област на управлението на една организация е много силно нормативно регулирана и чрез системи за управление на ЗБР организациите могат по-лесно да управляват оценяването на рисковете за ЗБР и спазването на нормативните изисквания. В среда на все по-ожесточаваща се конкуренция за качествени работници, сертификацията на система по ISO 45001 е знак за отговорно отношение към безопасността на труда и грижа за работещите.

ISO/IEC 27001:2022

Стандарти | Incert

Измененият стандарт ISO/IEC 27001:2022 за системи за управление на сигурността на информацията беше публикуван през октомври от международната организация по стандартизация. Няма важни изменения в основния текст на стандартам, но значимата промяна е в Приложение А на стандарта, което е реорганизирано. Предишните 114 механизма за контрол, групирани в 14 клаузи, са намалени до 93 механизма за контрол, групирани в 4 теми. Въведени са единадесет изцяло нови механизма за контрол, 24 са получени от обединяването на съществуващи в предходната версия механизми за контрол, а 58 механизма за контрол за актуализирани. Променено е и представянето на механизмите за контрол като е отпаднало описването на „цел“.

Запознайте се с политиката ни за сертификация по новата версия на стандарта тук. 

ISO/IEC 27701:2019

Стандарти | Incert

ISO/IEC 27701:2019 е международен стандарт, който допълва ISO/IEC 27001 с указания за управлението на личните данни в контекста на системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ).

ISO/IEC 27701:2019 е насочен към всички организации, които събират, обработват и/или съхраняват лични данни, както и към организациите, които предоставят услуги по обработка на лични данни на други организации. Той предоставя насоки за управлението на риска, защитата на правата на субектите на данните и осигуряването на доказателства за съответствие със законодателството за защита на личните данни.

ISO/IEC 27001:2013 – отменен

Стандарти | Incert

Отменен от ISO. Сертификатите за съответствие са валидни не по-късно от 31.10.2025 г.

ISO/IEC 27001:2013 съдържа изисквания за системите за управление на сигурността на информацията. Стандартът изисква да се направи оценяване на риска за сигурността на „информационните активи“, както и да се предприемат конкретни мерки за гарантирането на наличността, целостта и поверителността на тези активи. „Информационните активи“ са цялата информация, която една организация притежава – информация за клиенти, за договори, за доставчици, финансова информация и др., независимо дали на хартия или в електронен вид. Стандартът ни насочва към прилагането на такава система от мерки, чрез която да сме сигурни, че тази информация остава цяла (т.е. не липсват части от нея заради кражба, пожар или изтриване), че е налична, когато ни трябва и че остава поверителна (не става достояние на конкурентите, не изтичат лични данни на клиенти и потребители).

ISO 39001:2012

Стандарти | Incert

ISO 39001:2012 съдържа изисквания към системите за управление на безопасността на движението по пътищата.  Приложим е за всички организации, които искат да допринесат за повишаването на пътната безопасност чрез конкретни мерки и действия, които са в обхвата на техните възможности – като се ангажират да насърчават безопасно поведение на своите служители по време на работа и в свободното време, като прилагат мерки за контрол на поведението на пътя, като инвестират в технологии или проекти за пътна безопасност, като си сътрудничат с други организации и с местните общности.

ISO 22000:2018

Стандарти | Incert

Стандартът ISO 22000:2018 съдържа изискванията към системите за управление на безопасността на хранителните продукти. Утвърден в годините стандарт, чрез който се контролира спазването, както на нормативните изисквания за безопасността на храните, така и на най-добрите практики, които да гарантират производството, съхранението, транспортирането и търговията с безопасни за човешкото здраве храни.

ISO 18788:2015

Стандарти | Incert

Стандартът ISO 18788:2015 съдържа изискванията за системи за управление на частни дейности за сигурност т.е. частна охранителна дейност. Чрез прилагането на изискванията на стандарта организациите могат да докажат, че изпълняват професионални охранителни дейности в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни, както и при пълно зачитане на човешките права.

ISO 37001:2016

Стандарти | Incert

ISO 37001:2016 съдържа изисквания към системите за управление за борба с подкупването. Стандартът изисква прилагането на различни мерки не само за  справяне с рисковете от подкупване (напр. на служители, подизпълнители, партньори), но и за предотвратяване, откриване и реакция при случаи на подкупване. Тези мерки включват, без да се ограничават до, приемане на политика за борба с подкупването, определяне на служител, който да наблюдава спазването на правилата за борба с подкупването, обучение, оценяване на рисковете, комплексни проверки на проекти и партньори, прилагане на финансов и оперативен контрол и установяване на процедури за докладване и разследване.

ISO 22716:2007

Стандарти | Incert

ISO 22716:2007 съдържа указания за добрите производствени практики (GMP) при производството, контрола, съхранението и експедирането на козметични продукти. Указанията предлагат организационни и практически съвети за управлението на човешките, техническите и административните фактори, които влияят върху качеството на продукта.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!