Сертификация

Органът за сертификация на системи за управление е обособена структура в юридическото лице „ИНСЕРТ“ ЕООД, което е регистрирано по Търговския закон, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Калиманци 45, офис 3 и ЕИК 205511883.

„ИНСЕРТ“ предоставя акредитирана сертификация на основание Сертификат за акредитация, рег. № 18 ООС/31.05.2022 г. , валиден до 31.01.2024 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015.

ИА БСА е страна по Многостранното споразумение IAF MLA.

Органът за сертификация на системи за управление към „ИНСЕРТ“ ЕООД предлага сертификация на следните системи за управление и схеми за сертификация:

  • БДС EN ISO 9001:2015 за Системи за управление на качеството (СУК);
  • БДС EN ISO 14001:2015 за Системи за управление на околната среда (СУОС);
  • БДС ISO 45001:2018 за Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР);
  • БДС EN ISO/IEC 27001:2017 за Системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ);
  • БДС ISO 39001:2014 за Системи за управление на безопасността на движението по пътищата (СУБДП);
  • БДС EN ISO 22000:2018 за Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХП).

Сертификацията на система за управление е начин да се гарантира, че една организация е внедрила и прилага система за управление на аспектите, свързани с нейните дейности, продукти и услуги в съответствие с нейната политика и изискванията на съответния международен стандарт за система за управление. Сертификацията е независимо доказателство, че системата за управление на една организация е в съответствие с определените изисквания, е в състояние последователно да постига декларираните от нея политика и цели и е внедрена ефикасно.

Дейностите по сертификация представляват отделни дейности от прегледа на заявката до завършването на сертификацията. Те включват и одити на системата за управление на дадена организация. Одитите представляват систематичен, независим и документиран процес за получаване на обективни доказателства от одит и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са изпълнени критериите на одита (напр. приложимия стандарт за система за управление, изисквания за сертификация и др.).

Програмата за одит за първоначалния сертификационен цикъл включва първоначален одит на два етапа, контролни одити през първата и втората година и одит за подновяване на сертификацията след третата година, но преди изтичането на валидността на сертификацията.

Допълнително е възможно провеждането и на специални одити напр. при искане от сертифициран клиент за разширяване на обхвата на сертификация или по постъпили жалби или оплаквания. Всички одити се провеждат от компетентни одитори и технически експерти, които са оценени и одобрени от органа за сертификация.

ИНСЕРТ прилага и процедури, за да гарантира, че одиторите изпълняват своите задължения безпристрастно и обективно и опазват професионалната тайна. Пълните условия, при които се извършва сертификацията, можете да намерите в нашите Правила за сертификация.

Заявка за сертификация

Ние сме винаги на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с вас, а разглеждането ѝ е напълно безплатно, като само в рамките на няколко часа от получаването на заявката, ще имате оферта за сертификация специално за вас и вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но тя е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

Свали
© 2019 Incert. All Rights Reserved.