Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Оценяване на съответствието

Оценяване на съответствието

Извършваме одити и оценяване на съответствието с нормативни изисквания, специални стандарти, договори и др. Съгласуваме обхвата, методологията и очакваните резултати с клиента. Представяме някои избрани области,  в които имаме опит.

НМИМИС

Оценяване на съответствието с изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.  Заснемане на актуалното състояние, изготвяне на доклад с препоръки и план за действие за бъдещи инвестиционни и организационни мерки за привеждане в съответствие с нормативните изисквания. 

Регламент (ЕС) 2017/821

Изготвяне на доклад от одит от трета независима страна за установяване на съответствие на практиките за надлежна проверка за веригата на доставки  с членове 4, 5 и 7 на Регламент 2017/821 за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони. 

ЗФУКПС

Оценка на внедрените в публичните предприятия и организации системи за финансово управление и контрол съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

Надлежна проверка

Оценяване на ефективността на внедрени системи за надлежна проверка на доставчици и партньори във връзка с прилагането на анти-корупционни политики. 

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!