ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“, БДС EN ISO 9001:2015, БСА