ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“, БДС EN ISO 14001:2015, БСА