„БАЛКАН КОНТЕЙНЕР“ ООД, БДС EN ISO 14001:2015, БСА