Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ново! Акредитирана сертификация по ISO 37001:2016

Ново! Акредитирана сертификация по ISO 37001:2016 | Incert

ИНСЕРТ вече предлага акредитирана сертификация на системи за управление за борба с подкупването по ISO 37001:2016. След положителна оценка от ИА БСА сертификатът ни за акредитация беше преиздаден за нови четири години, а обхватът на акредитация разширен, за да включи и ISO 37001:2016.

ISO 37001:2016 е стандарт за системи за управление за борба с подкупването. Прилагането на стандарта помага на кампаниите да намалят рисковете от корупция и незаконни практики, които биха могли да доведат до значими законови, финансови и репутационни последствия. ISO 37001:2016 съдейства за изграждането на доверие сред клиентите, партньорите и заинтересованите страни, като доказва ангажимента на организацията към почтеност и етика в търговските отношения. Не на последно място, стандартът предоставя рамка за разработване на ефективни мерки за превенция на корупцията, което може да подобри ефективността и устойчивостта на бизнес процесите.

Ако се използва ефективно, ISO 37001:2016 би могъл да бъде мощен инструмент в борбата с подкупването и корупцията. В някои държави е въведено местно законодателство, което позволява една организация да избегне отговорност или да намали отговорността си при случаи на корупция, в които са замесени нейни служители или бизнес партньори, ако успее да докаже, че изпълнява ефективна програма за борба с подкупването.

Промени в над 30 ISO стандарта – влючват измененията в климата

Промени в над 30 ISO стандарта - влючват измененията в климата | Incert

ISO стандартите за системи за управление се актуализират, за да се включат измененията в климата

ISO обяви актуализация на редица стандарти за системи за управление, за да се включат измененията в климата. Тези промени засягат всички организации, които са сертифицирани по ISO стандарти, като например ISO 9001 (система за управление на качеството), ISO 14001 (система за управление на околната среда) и ISO 45001 (система за управление на здравето и безопасността при работа).

В раздел “Сертификация” на нашата интернет страница можете да намерите политиката на “ИНСЕРТ” за изпълнението на изискванията.  Всички сертифицирани клиенти трябва да се запознаят с политиката и да предприемат действия.

Резюме на промените и очакваните действия от всички страни

Какво се променя?

  • Добавени са нови изисквания в клауза 4.1. “Разбиране на организацията и нейния контекст”. От организациите се изисква да определят дали измененията в климата са значимо обстоятелство, което може да повлияе на тяхната способност да постигнат целите си.
  • Добавена е забележка в клауза 4.2. “Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни”. Забележката посочва, че заинтересованите страни (напр. клиенти, инвеститори, контролни органи) могат да имат изисквания, свързани с измененията в климата.

Какво трябва да направят организациите?

  • Да се запознаят с измененията в ISO стандартите и да ги приложат в своите системи за управление.
  • Да определят дали измененията в климата са значимо обстоятелство за тях и да предприемат действия, ако е необходимо.

Важно! 

  • Няма изискване да се преиздават сертификати във връзка с промените.
  • Органите за сертификация ще одитират изпълнението на новите изисквания при първия предстоящ одит за всеки клиент.

ИНСЕРТ стана член на “Клуб 9000”

ИНСЕРТ стана член на "Клуб 9000" | Incert

В края на 2023 г. ИНСЕРТ беше приет за член на една от най-старите организации у нас, която работи в областта на качеството и системите за управление – “Клуб 9000”.

“Клуб 9000” е основан през 1991 г. и е най-голямата организация за качество в България. Тя обединява над 200 организации и специалисти, които работят за подобряване на качеството и системите за управление в страната.

Приемането на ИНСЕРТ за член на “Клуб 9000” е признание за работата на компанията в областта на качеството и системите за управление. За нас е чест и привилегия да работим за подобряването на средата в областта на системите за управление, сертификацията и обученията и да си сътрудничим с най-добрите в тази област.

Регистърът за ISO сертификати IAF Certsearch става задължителен

Електронен регистър

Международно решение задължава службите по акредитация и органите за сертификация да подават в реално време информация за издадените ISO сертификати в публичния регистър, поддържан от Международния акредитационен форум – IAF Certsearch.  Определен е краен срок до октомври 2024 г. това решение да бъде изпълнено.

“Инсерт” докладва всички свои издадени сертификати и техния статут на регистъра още от неговото създаване и клиентите могат да бъдат сигурни, че сертификатите, които притежават са, под контрола на службата по акредитация и са издадени в съответствие с всички приложими правила.

IAF Certsearch е възможност да се събере на едно място надеждна и актуална информация за издадените сертификати по света. Регистърът може да бъде много силен инструмент срещу измами и фалшификации, свързани със сертификацията, и да подкрепи добросъвестните участници на пазара и лоялната конкуренция.

Промени в сертификацията на ISO 22000:2018

Промени в сертификацията на ISO 22000:2018 | Incert

Считано от днес, 18.08.2023 г. , в сила влизат изменения в системата за управление на органа за сертификация на „ИНСЕРТ“ ЕООД във връзка със сертификацията на системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

Промените се дължат на въвеждането на изискванията на БДС ISO 22003-1:2022 Безопасност на хранителните продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (ISO 22003-1:2022).

За клиентите са важни промените, свързани с определянето на продължителността на одитите на база на различни влияещи фактори, забраната за използване на знак или позоваване на сертификация върху каквито и да е опаковки на продукти, както и не на последно място прецизиране на целите на одитите на системите за управление на безопасността на хранителните продукти.

Тук, както и в съответните секции на интернет страницата ни, можете да се запознаете с актуалната версия на Правилата за сертификация, в която са отразени промените.

Всички сертифицирани клиенти ще бъдат своевременно уведомени, ако се налагат промени в програмите им за сертификация във връзка с въведените изменения.

Сертификация по ISO/IEC 27001:2022

Сертификация по ISO/IEC 27001:2022 | Incert

13 април 2023 г.

От 11.04.2023 г.  сертифицираме и по ISO/IEC 27001:2022 – най-новата версия на стандарта за системи за управление на сигурността на информацията. След положително приключила оценка от ИА БСА сертификатът ни за акредитация е преиздаден!

За всички сегашни клиенти преходът към новата версия ще бъде по време на редовен надзорен одит или одит за подновяване на сертификацията, или чрез специален извънреден одит.

След положително решение за изпълнен преход към новата версия на стандарта, сертификатът ще бъде преиздаден спрямо ISO/IEC 27001:2022 като ще се запази оригиналната валидност на сертификацията.

Всички съществуващи клиенти трябва да преминат одит за преход и сертификатите им да бъдат преиздадени за съответствие с ISO/IEC 27001:2022 не по-късно от 31.10.2025 г.

Новите клиенти е важно да знаят, че до 31.10.2023 г. ще приемаме заявки за нови сертификации и по двете версии на стандарта, а след тази дата ще бъдат приемани заявки за сертификация единствено по новата версия на стандарта – ISO/IEC 27001:2022.

Запознайте се с Политиката ни за “преход”, която обобщава най-важното, което трябва знае всяка организация, която е сертифицирана, или на която ѝ предстои сертификация.

Ние сме на разположение, за да отговорим на всичките ви въпроси, и не забравяйте, че крайният срок за валидност на сертификатите по версията от 2017 г. е 31 октомври 2025 г.

Актуализирани Правила за сертификация

Сертификация - система за управление

1 февруари 2023 г. 

На интернет страницата ни са публикувани актуализирани Правила за сертификация (вер. 07/01.02.2023г.)  Промяната засяга въвеждането на допълнителни изисквания във връзка със сертификация на системи за управление за борба с подкупването по ISO 37001:2016. Няма други изменени изисквания. 

Правилата за сертификация са неразделна част от договорите за сертификация и задължителни, както за сертифицирания клиент, така и за органа за сертификация. 

Запознайте се с актуалната версия на Правилата за сертификация тук. 

Акредитирана сертификация по ISO 39001 и ISO 22000

Акредитирана сертификация по ISO 39001 и ISO 22000 | Incert

3 юни 2022 г. 

От 31 май 2022 г. имаме възможност да предложим на нашите клиенти и акредитирана от ИА БСА сертификация за ISO 39001 (пътна безопасност) и ISO 22000 (безопасност на хранителните продукти). Тези два стандарта допълват списъка от нашите акредитирани услуги за сертификация, а ползите от прилагането им ги прави актуални и търсени, както на националния, така и на европейския пазар.

Промени в Правилата за сертификация

Промени в Правилата за сертификация | Incert

11 декември 2021 г.

Направени са промени в Правилата за сертификация, считано от 10.12.2021 г. и е публикувана актуалната версия 5. Правилата са неразделна част от договорите със сертифицираните клиенти, които трябва да ги познават и спазват. Всички сертифицирани клиенти ще бъдат и персонално уведомени за направените промени. 

Оценете рисковете за COVID с OIRA

Оценете рисковете за COVID с OIRA | Incert

29 септември 2020 г.

Все още не знаем дали ще ни застигне “втората вълна” на епидемията, но нищо не пречи да бъдем подготвени. Главната инспекция по труда и Европейската агенция по здраве и безопасност в Билбао публикуваха безплатен он-лайн инструмент, чрез който предприятията могат да оценят обективно какво са свършили до сега и какво са пропуснали да направят, а е важно, във връзка с предотвратяване на щетите от COVID епидемията върху бизнеса и работниците, или поне с тяхното намаляване. Чрез отговори на поредица от въпроси, ресурси, избор от предварително зададени мерки, вие можете да се уверите, че нищо важно не сте пропуснали във вашата подготовка или ако в резултат се окаже, че има такова – да използвате добрите практики и ресурси в инструмента, за да го направите. Това е OiRA инструмент, който се ползва напълно безплатно, съобразен е с националното ни законодателство и дава много добри практически идеи какво да направим, за да предпазим хората, които работят за нас. Разгледайте COVID инструмента тук. 

Одити в условията на извънредно положение

Одити в условията на извънредно положение | Incert

13 март 2020 г. 

Във връзка с разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение, искаме да ви уверим, че в „ИНСЕРТ“ са предприети разумни мерки за обичайното изпълнение на дейността и за поддържане на доверието в процеса на сертификация.

С всички клиенти, на които предстоят одити през периода на извънредното положение, ще бъдат допълнително обсъдени и съгласувани изискванията и мерките, които се предприемат за безопасно провеждане на одитните дейности, или за отлагане на одитите при определени условия.  

Проверка на валидността на сертификат

Проверка на валидността на сертификат | Incert

10 март 2020 г. 

Проверете валидността на издадените от ИНСЕРТ сертификати като използвате полето в горната част на сайта. Единственото, с което е необходимо да разполагате, е номерът, изписан на сертификата. След въвеждането на номера в полето за търсене, ако сертификатът е валиден, ще можете да видите и основните му данни, за да ги сравните с тези, с които разполагате.

Валидността на една сертификация може да се променя и затова е важно да прави проверка в публичния регистър на органа за сертификация или директно да се осъществи контакт, за да се получи потвърждение.

 

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!